Notis Privasi (Perlindungan Data Peribadi)

EASY PAY TRANSFERS SDN BHD (1207100-T)
Easy Pay Transfers Sdn Bhd (No. Syarikat 1207100-T) (“Easy Pay”, “kami”) menghargai kepercayaan anda kepada kami dan berusaha mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan maklumat yang anda berikan kepada kami, sama ada pelanggan atau anda bukan pelanggan Easy Pay (“Pelanggan”), pelanggan yang telah mendaftar untuk laman web kami atau pengunjung ke laman web kami (“Pelawat”). Easy Pay komited untuk melindungi privasi setiap individu.

Notis Privasi ini menggariskan amalan umum Pay Easy yang berkaitan dengan cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, menyelenggara dan melindungi maklumat peribadi anda menurut kehendak Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

Perkara penting privasi anda kepada kami, jadi sila baca Notis PDPA ini dengan berhati-hati kerana penting dan berguna kepada anda apabila anda menggunakan laman web kami.

Pengumpulan Maklumat Peribadi
Kami menghargai hubungan perniagaan anda dengan kami dan penting bagi anda untuk memberikan kami semua maklumat yang diperlukan di laman web kami berkaitan dengan penyediaan produk dan perkhidmatan kami.

Maklumat yang kami kumpulkan dari anda termasuk tanpa had:-

• Maklumat Syarikat yang berkaitan dengan organisasi atau syarikat yang termasuk nama Syarikat, nombor pendaftaran Syarikat, alamat berdaftar dan / atau alamat perniagaan, alamat e-mel, nombor telefon, butir-butir pemegangan saham, butiran penerima dan maklumat berkaitan lain yang berkaitan dengan transaksi perniagaan. Sekiranya perlu, untuk memastikan pematuhan undang-undang, kami boleh mengumpul maklumat yang berkaitan dengan sumber dana, hubungan dengan penerima, tujuan urus niaga, struktur pemilikan dan kawalannya;

• Data peribadi. Butir-butir peribadi yang termasuk nama penuh anda, alamat e-mel, nombor telefon, ID MyKad atau butiran pasport dan maklumat berkaitan lain yang berkaitan dengan Pemegang Saham, Para Pengarah dan Orang yang Dipertanggungjawabkan Syarikat. Sekiranya perlu, untuk memastikan pematuhan undang-undang, kami boleh mengumpul maklumat yang berkaitan dengan maklumat Pekerjaan, Status Penduduk tetap atau Bukan dan Anggaran Nilai Bersih;

• Maklumat yang akan diambil daripada penggunaan laman web kami termasuk alamat IP, dokumen atau foto imej yang dikumpul dari laman web.
Kami mungkin memperoleh maklumat ini dari diri anda dan dari pelbagai sumber termasuk pihak ketiga yang disambungkan kepada anda (cth. Alat carian dalam talian, majikan, rujukan, dll), dan sumber lain yang anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.
Sekiranya anda menjadi Pengunjung ke laman web kami, anda tidak dikehendaki memberi kami sebarang maklumat tentang anda melainkan jika anda membuat pertanyaan umum, memberi maklum balas atau meminta pelantikan dengan wakil jualan kami untuk membantu anda untuk produk atau perkhidmatan kami.

Penggunaan Maklumat Peribadi Anda
Mudah Bayar boleh menggunakan dan memproses maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:

• Untuk mewujudkan hubungan perniagaan dengan anda
• Untuk memproses dan membenarkan permohonan akaun anda, termasuk menghantar pemberitahuan e-mel kepada status akaun anda
• Memproses dan memberi kuasa semua urus niaga anda, termasuk menghantar pemberitahuan e-mel pemprosesan penerimaan dan pembayaran
• Untuk memaklumkan anda mengenai tawaran pemasaran dan promosi Easy Pay
• Untuk menghantar maklumat mengenai sebarang perubahan kepada produk dan perkhidmatan kami
• Mematuhi kehendak undang-undang dan peraturan.
• Untuk bertindak balas terhadap pertanyaan dan komen anda
• Untuk menganalisis dan memantau transaksi dan penyediaan perkhidmatan
• Mengendalikan penyelidikan dan pembangunan produk dan perkhidmatan
• Untuk membenarkan Easy Pay, syarikat berkaitan dan / atau gabungannya, penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka
• Untuk memastikan laman web selamat, selamat, mencegah dan mengesan penipuan, pengubahan wang haram atau sebarang jenayah lain
• Untuk tujuan lain yang dibenarkan oleh undang-undang atau dengan izin anda

Ia diwajibkan untuk memberikan maklumat syarikat dan peribadi yang diperlukan untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk dan perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat wajib itu, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan / permintaan anda atau memberikan anda produk dan perkhidmatan kami.

Ia juga penting bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap, terkini dan tidak mengelirukan. Sekiranya anda ingin mengakses syarikat atau maklumat peribadi anda, anda boleh log masuk di laman web kami dan melihat data peribadi anda di bahagian MyDetails.

Anda diberi pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan / komunikasi pemasaran atau promosi. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi, Easy Pay masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berhubung dengan akaun atau perkhidmatan yang anda mendaftar.

Jika anda ingin mengemaskini atau meminda syarikat atau maklumat peribadi yang dipegang oleh kami, anda boleh membuat permintaan melalui alamat e-mel bantuan kami di support@easypaytransfers.com . Jika maklumat yang diberikan kepada kami tidak lengkap atau tidak jelas, kami akan meminta maklumat lanjut dan dokumen sokongan sebelum meneruskannya kepada anda.